REGULAMIN KONKURSU

MŁODZIEŻOWA LINIA OPRAWEK I GADŻETÓW

EVA MINGE

 

§ 1. Definicje

1.     Organizator – Eva Minge Design sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, pod adresem (40-203) Katowice, Al. Roździeńskiego 188c, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000428080, kapitał zakładowy 9 705 000,00 zł, NIP 9542738327, REGON 242959643.

2.     Konkurs – przedsięwzięcie stawiające sobie za cel wyłonienie najlepszego Projektu młodzieżowej linii oprawek okularowych korekcyjnych oraz biżuterii lub innych akcesoriów afiliowanych do oprawek jako upsell.

3.     Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu.

4.     Jury Konkursu – komisja reprezentująca Organizatora, której zadaniem jest ocena zgłoszonych Projektów.

5.     Nagroda – nagroda pieniężna w wysokości 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych 00/100) ufundowana przez Organizatora dla Laureata Konkursu.

6.     Uczestnik – twórca Projektu, który dokonał zgłoszenia do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

7.     Laureat – Uczestnik Konkursu będący twórcą Zwycięskiego Projektu.

8.     Projekt – projekty oprawek okularowych korekcyjnych oraz biżuterii lub innych akcesoriów, stanowiące Utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

9.     Zwycięski projekt – projekt wyłoniony zgodnie z werdyktem Jury Konkursu.

10. Dokumentacja projektowa –  szczegółowy opis Projektu.

 

 

§ 2. Założenia organizacyjne

1.     Konkurs skierowany jest do pełnoletnich (osób, które najpóźniej w dniu zgłoszenia Projektów do Konkursu ukończyły 18 rok życia) studentów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

2.     Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę Projektów.

3.     Projekty można zgłaszać indywidualnie lub zespołowo, przy czym bez względu na liczbę osób tworzących zespół, wartość Nagrody za Zwycięski projekt pozostaje bez zmiany i nie ulega zwielokrotnieniu.

4.     Nadesłanym Projektom zostaną nadane numery porządkowe przed przekazaniem pod obrady Jury Konkursu, tak aby były one oceniane z zachowaniem anonimowości autorów.

5.     W Konkursie nie mogą brać udziału Organizator, członkowie Jury Konkursu oraz osoby z nimi blisko związane.

6.     Konkurs jest jednoetapowy.

7.     Udział w Konkursie jest bezpłatny.

§ 3. Harmonogram i warunki konkursu

1.     Konkurs trwa od 4 marca do 4 maja 2022 r. na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

2.     Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie Dokumentacji projektowej drogą elektroniczną na adres kontakt@eyeminge.com oraz spełnienie wszelkich wymagań opisanych w niniejszym Regulaminie.

3.     Zgłoszeń Projektów należy dokonać wpisując w temacie wiadomości elektronicznej „Konkurs Eva Minge” oraz wybierając w opcjach poczty elektronicznej żądania potwierdzenia dostarczenia i przeczytania wiadomości.

4.     Projekty złożone w terminie innym niż wskazany w § 3 ust. 1 nie będą brały udziału w Konkursie. Decyduje data dotarcia do Organizatora Konkursu wiadomości e-mail z Dokumentacją projektową.

5.     Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

6.     Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Dokumentacji projektowej.

7.     Dokumentacja projektowa zgłoszona przez Uczestnika do Konkursu zostanie zwrócona wyłącznie na jego żądanie złożone Organizatorowi. Dokumentacja projektowa Zwycięskiego projektu nie podlega zwrotowi.

8.     Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.

9.     Kwestie sporne nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

10. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodwołalnym zobowiązaniem się przez Uczestnika, iż w przypadku gdy złożony przez niego Projekt zostanie wyłoniony przez Jury Konkursu jako Zwycięski projekt, Uczestnik przeniesienie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do Zwycięskiego projektu i Dokumentacji projektowej na wszystkich znanych polach eksploatacji w tym: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Uczestnik wyraża nieodwołaną i bezwarunkową zgodę na dokonywanie przez Organizatora lub na jego zlecenie wszelkich modyfikacji Projektu. Uczestnik zezwala na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworu oraz wykonywanie zależnych praw autorskich przez Organizatora, a także przenosi na Organizatora prawa do udzielania takich zezwoleń. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Utworu oraz udziela Organizatorowi zezwolenia do ich wykonywanie. Uczestnik wyraża bezterminową i nieodwołalną zgodę na komercyjne wykorzystywanie Projektu i Dokumentacji projektowej przez Organizatora. Całkowite wynagrodzenie za przeniesienie praw i udzielenie zgód, o których mowa powyżej, zawiera się w wartości Nagrody otrzymanej przez Laureata w Konkursie.

11. Przystąpienie do Konkursu jest tożsame ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, iż zgłoszone Projekty i Dokumentacja projektowa stanowią jego wyłączną własność i nie naruszają praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, a także że Projekty i Dokumentacja projektowa są nowe i oryginalne, nigdzie wcześniej niepublikowane, a wszelkie osobiste i majątkowe prawa autorskie do tych Projektów i Dokumentacji projektowej przysługują wyłącznie Uczestnikowi.

12. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami przeciwko Organizatorowi wynikającymi z tytułu naruszenia ich praw do zgłoszonych Projektów lub Dokumentacji projektowej, pełną odpowiedzialność za naruszenie ponosi Uczestnik, który zgłosił Projekty objęte roszczeniem. Uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia uzasadnionych roszczeń tych osób oraz zwolnienia Organizatora od obowiązku świadczeń lub ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tych tytułów.

13. Zwycięski projekt zostanie wyłoniony w terminie 30 dni po zakończeniu Konkursu, a jego wynik zostanie opublikowany na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.eyeminge.com

14. O wyłonieniu Zwycięskiego projektu i Laureata decyduje Jury Konkursu powołane przez Organizatora. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników Konkursu błędnych, niepełnych lub nieaktualnych danych.

§ 4. Cel Konkursu

1.     Celem Konkursu jest wybór Projektów, które zostaną wykorzystane w promocji oraz działalności komercyjnej Organizatora.

2.     Promowanie polskich projektantów

§ 5. Wymagania konkursowe

1.     W ramach realizacji przedmiotu Konkursu, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do złożenia Dokumentacji projektowej zawierającej w szczególności:

  1. opracowanie co najmniej jednej linii oprawek okularowych korekcyjnych skierowanych do młodzieży, zawierającej nie mniej niż 6 i nie więcej niż 10 unikatowych designów,
  2. opis przekazu/ przesłania w formie moodboardu,
  3. opis komunikacji marketingowej,
  4. opracowanie co najmniej jednej linii biżuterii lub innych akcesoriów afiliowanych do oprawek jako upsell, skierowanych do młodzieży, zawierającej nie mniej niż 6 i nie więcej niż 10 unikatowych designów (np. łańcuszek do okularów, etui, brelok).

Opracowania powinny zawierać wizualizację projektów w formacie jpg, png, pdf, wykonane w dowolnej technice prezentacyjnej, wizualizację projektów 3D minimum dwóch elementów z zakresu konkursu, a ponadto specyfikację wskazującą, kolorystykę i materiały wykonania.

2.     Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do podania własnych danych kontaktowych: imienia, nazwiska, adresu do korespondencji, adresu email, numeru telefonu.

 

§ 6. Kryteria oceny Projektów

1.     Jury Konkursu dokona oceny złożonych Projektów i Dokumentacji projektowych w oparciu o którą wyłoni Zwycięski projekt.

2.     Po dokonaniu oceny spełnienia warunków formalnych uczestnictwa w Konkursie, Prace konkursowe oceniane będą z uwzględnieniem walorów użytkowych, estetycznych i artystycznych.

3.     Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do podania do publicznej wiadomości imienia i nazwiska Laureata i informacji o Laureacie oraz Zwycięskim projekcie, w szczególności poprzez umieszczenia tych informacji na stronie internetowej oraz w materiałach promocyjnych Organizatora.

 

§ 7. Nagroda

1.     Laureat – twórca Zwycięskiego projektu wybranego przez Jury Konkursu otrzyma od Organizatora nagrodę pieniężną w wysokości 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych 00/100). Nagroda podlega opodatkowaniu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na potrącenie przez Organizatora z ww. nagrody kwoty na poczet pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w Konkursie.

2.     Nagroda zostanie wypłacona Laureatowi w terminie 30 dni od dnia opublikowania wyników Konkursu, na wskazany przez Laureata rachunek bankowy.

3.     Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie oraz przerwania lub odwołania Konkursu. Informacje o zmianach w Regulaminie oraz odwołaniu bądź przerwaniu Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.

4.     Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o Konkursie na stronie internetowej Organizatora.

5.     Wszelkich dodatkowych informacji na temat Konkursu Organizator udziela wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@eyeminge.com

 

§ 8. Dane osobowe

1.     Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.

2.     Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Administratora w celu: a) przeprowadzenia i realizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród, a także w celu związanym z prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego: „RODO”), b) wypełniania obowiązków prawnie ciążących na Administratorze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) „RODO”) w tym w szczególności obowiązku przesyłania lub raportowania określonych prawem danych osobowych, c) prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”); d) wykonania obowiązków informacyjnych określonych prawem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e) „RODO”) oraz bieżącej korespondencji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) „RODO”); e) administracyjnym wewnętrznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”); f) rachunkowym, księgowym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) „RODO”); g) archiwizacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) „RODO”).

3.     Odbiorcami danych osobowych Uczestników w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 2 mogą być: a) podmioty, którym Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartej umowy, a także podwykonawcy świadczący na rzecz Administratora inne usługi, np. informatyczne, rachunkowe, księgowe, rozliczeniowe; b) pracownicy i zleceniobiorcy Administratora danych osobowych w zakresie pisemnych upoważnień; c) sądy powszechne, sądy administracyjne, organy administracji państwowej, d) inne podmioty upoważnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.

4.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, brak możliwości uczestnictwa w Konkursie.

5.     Uczestnikom Konkursu przysługują następujące prawa: a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”; b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”; c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”; d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”.

6.     W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Uczestnik posiada prawo jej wycofania.

7.     Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych Uczestników do państwa trzeciego.

8.     Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych.

 

9.     Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.

Przewiń do góry

Zapisz się na Newsletter!

 • Odbierz 10% rabat  na pierwsze zakupy!

 • Poznaj modowe trendy
 • Bądź na bieżąco z  promocjami!  Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych zgodnie z regulaminem.